Research Article

The Need of Adult Education and Training Administration in Lifelong Learning

Namık Kemal Demir 1 *
More Detail
1 Retired Teacher from National Ministry of Education of Turkey, TURKEY* Corresponding Author
Mediterranean Journal of Social & Behavioral Research, 4(3), October 2020, 41-45, https://doi.org/10.30935/mjosbr/9600
OPEN ACCESS   819 Views   749 Downloads
Download Full Text (PDF)

ABSTRACT

Lifelong learning is the constant updating of a person’s knowledge, skills and competencies throughout his life. Undoubtedly, life-longlearning and adulteducation are not only vocational-technical but also socially andculturally necessary, since life change and renewal are not one-dimensional. In the global world, where knowledge and skills are rapidly deteriorating and insufficient, everyone has the right and the need to renew and develop themselves by continuously benefiting from lifelong learning and adult education services. It is seen that the LLL cannot achieve its goals and the target scannot be achieved. According to the results of the International Evaluation of Adult Competencies Program; A large majority of adults lack the skills required by the era, levels of education in Turkey can not it be effective in skills training, skills biggest difference between men andwomen in Turkey. These results are valid between the ages of thirty-sixty-five. In addition to this, starting from MEB, the graduates of the LLL and continuing education centers, who are mainly engineers, operators or other fields, are chaired / headed. It is not uncommon for the graduates of the Education administration departments of the Education Faculties to take part in the administration of the secenters. The aim of our study is to reveal the contribution of the graduates of Education administration, who will work in LLL centers, to the system. Therefore, this research is a qualitative research usingthe “document analysis” method. For this purpose, the literature related to LLL and Educationadministration has been scannedand it is planned to reveal possible results by reaching the data.

CITATION (APA)

Demir, N. K. (2020). The Need of Adult Education and Training Administration in Lifelong Learning. Mediterranean Journal of Social & Behavioral Research, 4(3), 41-45. https://doi.org/10.30935/mjosbr/9600

REFERENCES

 1. Ayhan, S. (2005). Dünden bugüne yaşam boyu öğrenme. In F. Sayılan, & A. Yıldız (Eds.), Yaşam boyu öğrenme: sempozyum bildirileri ve tartışmalar: I. Yaşam boyu öğrenme sempozyumu, 9-10.
 2. Bağcı, E. (2011). Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türkiye’de Yaşam Boyu Eğitim Politikaları. Ondokuz Mayis University Journal of Education, 30(2). https://doi.org/10.7822/egt41
 3. Balcı, A. (2000). İkibinli yıllarda Türk milli eğitim sisteminin örgütlenmesi ve yönetimi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 495-508.
 4. Balcı, A., & Pehlivan, İ. A. (2003). Eğitim Yönetimi. 2nd Edition. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 5. Baş, B., & Yıldız, F. İ. (2014). İlkokul Türkçe Ders Kitaplarının Resim-Metin İlişkisi Açısından Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(28), 139-151.
 6. Bicen, H., & Demir, B. (2020). A Content Analysis on Articles Using Augmented Reality Technology and Infographic in Education. Postmodern Openings/Deschideri Postmoderne, 11. https://doi.org/10.18662/po/11.1sup1/121
 7. Bursalıoğlu, Z. (2000). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 8. Duman, A. (2005). Türkiye’de yaşam boyu öğrenme siyasalarını oluştur(a)mamanın dayanılmaz hafifliği. In F. Sayılan, & A. Yıldız (Eds.), Yaşam boyu öğrenme: sempozyum bildirileri ve tartışmalar: I. Yaşam boyu öğrenme sempozyumu, 9-10.
 9. Erçetin, S. S., & Arifoglu, A. (2016). Herkes İçin Eğitim 2015 Hedefleri ve Türkiye/Education for All 2015 Goals and Turkey. Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 223-246. https://doi.org/10.14686/buefad.v5i2.5000186142
 10. Gürsoy, O. (2019). Akıllı Kent Yaklaşımı ve Türkiye’deki Büyükşehirler İçin Uygulama İmkanları (Master’s thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 11. Hake, B. (2005). AB politikaları ve bilgi ekonomisi: Yaşam boyu öğrenme için stratejik bir rol Yaşam boyu öğrenme: Sempozyum bildirileri ve tartışmalar.
 12. Kaya, H. E. (2014). Küresellesme Sürecinde Yasam Boyu Ögrenme ve Yetiskin Egitimi Gerçegi/Lifelong Learning and Adult Education Reality within the Scope of Globalization. Akademik İncelemeler Dergisi, 9(2), 91-111. https://doi.org/10.17550/aid.94961
 13. MEB. İzleme ve değerlendirme raporu 2019. (2020). Yaşam Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. İzleme ve Daire genel Başkanlığı: Ankara.
 14. MEB. Türkiye Yaşam Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018. (2014). Yaşam Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. Yüksek Planlama Kurulu: Ankara.
 15. Nacak, A., Bağlama, B., & Demir, B. (2020). Teacher Candidate Views on the Use of YouTube for Educational Purposes. Online Journal of Communication and Media Technologies, 10(2), e202003. https://doi.org/10.29333/ojcmt/7827
 16. Okçabol, R. (2007). Küreselleşme ve eğitim. Dipnot Yayınları: Ankara.
 17. Sayılan, F. (2009). Küreselleşme ve yetişkin eğitimi. A. Yıldız, & M. Uysal (Eds.).
 18. Taşçı, D., et al. (2011). Eskişehir’de Yaşam Boyu Öğrenme Başlığı Altında Yetişkin Eğitiminin Analizi. Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Der. (34).
 19. TEDMEM. (2016). OECD Yetişkin Becerileri Araştırması: Türkiye ile İlgili Sonuçlar. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.
 20. Yıldız, A. T. D., & Vezne, R. Y. (2017). Avrupa Birliği’nin yaşam boyu öğrenme politikaları bağlamında İngiltere, Danimarka ve Türkiye’nin yetişkin eğitimi sistemlerinin karşılaştırmalı analizi. Doctoral dissertation, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı.
 21. Yildirim, A., & Simsek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel arastirma yontemleri. Ankara: Seckin.
 22. Yücesoy, Y., Demir, B., Bağlama, B., Baştaş, M., & Öznacar, B. (2020). Secondary Education Teachers and School Administrators’ Views on Positive Organizational Climate. Near East University Online Journal of Education, 3(1), 12-21. https://doi.org/10.32955/neuje.v3i1.188