Research Article

The Evaluation of Secondary School’s Fifth Grade Social Studies Curriculum

Gürbüz Ocak 1, Zeynep Gökteke 2 *
More Detail
1 Afyon Kocatepe University, TURKEY2 Social Studies Teacher in Afyon Kocatepe Secondary School, TURKEY* Corresponding Author
Mediterranean Journal of Social & Behavioral Research, 4(1), February 2020, 3-9, https://doi.org/10.30935/mjosbr/9595
OPEN ACCESS   765 Views   665 Downloads
Download Full Text (PDF)

ABSTRACT

The studies state that there have been come across some problems, shortcomings and insufficiencies during the implementation of renewed Social Studies Curriculum based on constructivist approach in Turkey.  The purpose of this paper is to evaluate the Fifth Grade Social Sudies Curriculum in terms of its needs assessment, goals, content, teaching-learning process and assessment process subject to curriculum development basis. The data was collected through “Curriculum Evaluation Analysis Form”, developed by an academic in Curriculums and Instruction Department of Afyon Kocatepe University and 3 doctoral students in the same area and analyzed through document analysis. The reliabilty of scale was calculated as 0.8. It is concluded that the curriculum was developed on the basis of constructivist approach in terms of its objectives, content, teaching-learning process and assessment process, but it is seen that the objectives are determined without consideration of students’ intrest and level and also there is disregardation of regional discrepancies in the process of determination of needs.

CITATION (APA)

Ocak, G., & Gökteke, Z. (2020). The Evaluation of Secondary School’s Fifth Grade Social Studies Curriculum. Mediterranean Journal of Social & Behavioral Research, 4(1), 3-9. https://doi.org/10.30935/mjosbr/9595

REFERENCES

 1. Adanalı, K. (2008). Sosyal bilgiler eğitiminde alternatif değerlendirme: 5. sınıf sosyal bilgiler eğitiminin alternatif değerlendirme etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. Unpublished Master Thesis, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 2. Akengin, A., & Demirsoy, M. (2011). Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Görüşleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (33), 5-23.
 3. Arslan, A., & Şahiner, S. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretim Programında (4. - 5. Sınıflar) Önerilen Tutum ve Öz Değerlendirme Ölçme Araçlarının Geçerliliği ve GüvenirliğiÜzerine Bir Çalışma. Mustafa Kemal UniversityJournal of Social Sciences Institute, 7(14), 195–208.
 4. Aslan, A., & Tetik, A. (2013). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı Kazanımlarının Ulaşılma Düzeyinin Belirlenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 280–294. https://doi.org/10.14686/201321990
 5. Ataman, M., & Kabapınar, Y. (2012). Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) Programlarındaki Ölçme Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanılma Nedenleri ve Uygulamaların Yeterliliği. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 94-114.
 6. Aykaç, N. (2007). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Eğitim-Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22), 46-73.
 7. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınevi.
 8. Doğanay, A. (2008). Çağdaş Sosyal Bilgiler Anlayışı Işığında Yeni Sosyal Bilgiler Curriculumının Değerlendirilmesi. Ç. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 77-96.
 9. ERG Report (2005). Yeni öğretim programlarını inceleme ve değerlendirme raporu. http://www.erg.sabanciuniv.edu/docs/mufredat_raporu.doc
 10. Ersoy, A. F., & Kaya, E. (2009). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının (2004) Uygulama Süresine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 71-86.
 11. Gelbal, S., & Kelecioglu, H. (2007). Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Hakkındaki Yeterlik Algıları ve Karşılaştıkları Sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 33, 135-145.
 12. Gömleksiz, M. N., & Öner, Ü. (2013). Sosyal Bilgiler Dersinde Yapılandırmacı Öğrenme-Öğretme Sürecine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Çeçitli Değişkenler Açısından Değerlendirmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 282-308.
 13. Gömleksiz, M., Yaşar, Ş., Sağlam, M., Hakan, A., Sözer, E., Gözütok, D., Saylan, N., Battal, N., Yildiran, G., Kaya, Z., Ulusoy, A., Aksu, M., & Yildirim, A. (2005). Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu. Elementary Education Online, 5(1).
 14. İnce, M. (2005). İlköğretim Ders Müfredatlarının Değiştirilme Süreci Üzerine Bir Değerlendirme. Eğitim Politikaları-Online Eğitim Dergisi, 1, 1. http://www.egitimpolitikalari.com/sayı1/ince.doc
 15. Kalaycığlu, E. (2007). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Master Thesis. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 16. Karacaoğlu, Ö. C. (2010). Yenilenen Programların Uygulamasında Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 45-58.
 17. Kayhan, C., & Tokcan, H. (2013). İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. ve 5. Sınıf Ünite Kazanımları ile Ders Kitapları Hazırlık ve Değerlendirme Sorularının Bilişsel, Duyuşsal ve Psikomotor Hedefler Açısından Karşılaştırılması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(3), 685-700.
 18. Keçe, M., & Merey, Z. (2011). İlköğretim Sosyal Bilgiler Kazanımlarının Sosyal Bilimler Disiplinlerine ve Disiplinler arası Anlayışa Uygunluğunun Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 110-139.
 19. Kesten, A., & Özdemir, N. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretim Curriculumının Ölçme Değerlendirme Boyutunun Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Samsun İli Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Fırat University Journal of Social Science), 20(2), 223-236.
 20. MEB (2005). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı. ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx
 21. National Council for the Social Studies (NCSS) (1994). Expectations of Excellence: Curriculum Standards for Social Studies.
 22. Semenderoğlu, A., & Gülersoy, A. E. (2005). Eski ve Yeni 4. ve Sosyal Bilgiler Öğretim Curriculumlarının Değerlendirmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 141-152.
 23. Tarman, B., Ergür, Ş., & Eryıldız, F. (2012). Yenilenen Sosyal Bilgiler Curriculumına Dair Bir Değerlendirme. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 103-135.
 24. Tekin, H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 9. Baskı. Ankara: Yargı Yayınları.
 25. Turan, S., Dönmez, A., & Çakmak, G. (2009). İlköğretim Okullarındaki Bazı Kurulların Etkililiği Üzerine Bir İnceleme. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 44-45. https://doi.org/10.12780/UUSBD56
 26. Yaşar, Ş. (2005). Sosyal Bilgiler Programı ve Öğretimi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 329–342.
 27. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.