Research Article

The Evaluation of Elementary 4th Grade Science Curriculum

Ijlal Ocak 1, Emine Akkas Baysal 2 *
More Detail
1 University of Afyon Kocatepe, TURKEY2 Afyon Fatih Anatolian High School* Corresponding Author
Mediterranean Journal of Social & Behavioral Research, 3(1), February 2019, 9-15, https://doi.org/10.30935/mjosbr/9588
OPEN ACCESS   726 Views   1093 Downloads
Download Full Text (PDF)

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate Primary Institutions Science Curriculum implemented in 2004-2005 and revised in 2013 education year. The dimensions of the curriculum, which are needs assessment, aim, content, learning-teaching process and assessment process, will be evaluated in terms of principles of curriculum design. The data of research has been collected with “Curriculum Evaluation Analysis Form”, prepared by researchers. In this study, document analysis has been used to demonstrate the features of elementary 4th grade science curriculum in terms of the elements of education program. The reliability of analysis form has been found .73. According to the results obtained from study, regional disparities have been ignored in the process of determining needs assessment. In addition to this, determining the objectives of the curriculum beforehand doesn’t match the basics of approach it relied on. However, content, learning-teaching process and assessment process dimensions of curriculum have been prepared according to the basics of curriculum design.

CITATION (APA)

Ocak, I., & Akkas Baysal, E. (2019). The Evaluation of Elementary 4th Grade Science Curriculum. Mediterranean Journal of Social & Behavioral Research, 3(1), 9-15. https://doi.org/10.30935/mjosbr/9588

REFERENCES

 1. Arsal, Z. (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yapılandırmacılık İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(3), 1-14.
 2. Çınar, O., Teyfur, E. & Teyfur, M. (2006). İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımları ve program hakkındaki görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(7), 47-64.
 3. Dede Er, T., Şen, Ö. F., Sarı, U., & Çelik, H. (2013). İlköğretim öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi bilgilerini günlük hayatla ilişkilendirme düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 209-216.
 4. Dindar, H., & Yangın, S. (2007) İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına Geçiş Sürecinde Öğretmenlerin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 185-198.
 5. Doğan, Y. (2010). Fen ve teknoloji dersi programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 86-106.
 6. Erdoğan, M. (2005). Yeni geliştirilen beşinci sınıf fen ve teknoloji dersi müfredatı: pilot uygulama yansımaları. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumunda Sunulan Bildiri, Ankara: Sim Matbaası.
 7. Goetz, J., & LeCompte, M. (1984). Ethnography and qualitative design in educational research. New York: Academic Press.
 8. Gömleksiz, M. N., & Bulut, İ. (2007). Yeni fen ve teknoloji öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88.
 9. Gözütok, D., Akgün, Ö., & Karacaoğlu, C. (2005). İlköğretim programlarının öğretmen yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, 14-16 Kasım, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi, Kayseri.
 10. İnce, M. (2005). İlköğretim ders müfredatlarının değiştirilme süreci üzerine bir değerlendirme. Eğitim Politikaları Dergisi, 1.
 11. Madge, J. (1965). The Tools of Science An Analytical Description of Social Science Techniques. Anchor Books Doubleday and Comp.
 12. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2004). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4–5. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 13. MEB (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 14. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. California: Sage Publications.
 15. Özkan, B. (2002). Yapılandırmacı öğrenme ortamlarında özgün etkinlik ve materyal kullanımının etkililiği. Yayınlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 16. Özsevgeç, T. (2006). Kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5E modeline göre geliştirilen öğrenci rehber materyalinin etkililiğinin değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2), 36-48.
 17. Sıcak, A., & Arsal, Z. (2013). Evaluation of the Lesson Unit of Let’s Learn about the World of Organisms in The Elementary School Fifth-Grade Course of Science and Technology with Respect to the Educational Criticism Model, Karaelmas Journal of Educational Sciences 1(2013), 157-175.
 18. Sert, N. (2008). İlköğretim Programların Oluşturmacılık. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(2), 291-316.
 19. Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçmelerde güvenirlik ve geçerlik. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 20. Ünal, G., & Akpınar, E. (2006). To what extent science teachers are constructivist in their classrooms. Journal of Baltic Science Education, 2(10), 40-50.
 21. Tekin, H. (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 9. Baskı, Ankara: Yargı Yayınları.
 22. Tüysüz, C., & Aydın, H. (2009). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin yeni fen ve teknoloji programına yönelik görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 37-54.
 23. Yiğit, N., Devecioğlu, Y., & Ayvacı, H. Ş. (2002). İlköğretim Fen Bilgisi Öğrencilerinin Fen Kavramlarını Günlük yaşamdaki Olgu ve Olaylarla İlişkilendirme Düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresine Sunulmuş Bildiri.
 24. Yurdakul, B. (2005). Yapılandırmacılık İçinde Eğitimde Yeni Yönelimler (Ed: Özcan Demirel). s: 39-65. Ankara: Pegem A Yayıncılık.