Research Article

Educational Discussions Reflected to the Press of the National Struggle

Ümit Polat 1 *
More Detail
1 Niğde Ömer Halisdemir University, Faculty of Education, Niğde, TURKEY* Corresponding Author
Mediterranean Journal of Social & Behavioral Research, 4(1), February 2020, 19-29, https://doi.org/10.30935/mjosbr/9597
OPEN ACCESS   761 Views   553 Downloads
Download Full Text (PDF)

ABSTRACT

The articles published in the press during the period of national struggle are living documents that reflect the pain, joy, sorrow and hope aroused by the days of the national struggle. What is published and published in the press is the date of yesterday for tomorrow. The main purpose of this study was to scan Hâkimiyet-i Milliye, İrade-i Milliye, Açıksöz, İstikbal, Peyam-ı Sabah newspapers and some magazines that were published during the period of the national struggle to determine the problems of education and teachers. This study, which is a historical research, is a survey model. While fighting against the enemy during the national struggle period, education has not been neglected. Although we were at war as a nation as a whole, a congress of education was held, delegations of ilms were gathered, and ministers enacted laws on education and teachers. The numerical status of teachers in the period of national struggle, statistical values, training of teachers, legal and organizational problems were discussed by educators in the press. During the period of national struggle, teachers suffer the most from their economic problems. In this period, we see that the teachers who could not earn their salaries and could not earn a living resigned or worked in other jobs. In fact, this research is very important in terms of revealing the importance given to education even in the most critical days of the War of Independence and discussing these problems in the press.

CITATION (APA)

Polat, Ü. (2020). Educational Discussions Reflected to the Press of the National Struggle. Mediterranean Journal of Social & Behavioral Research, 4(1), 19-29. https://doi.org/10.30935/mjosbr/9597

REFERENCES

 1. Adıvar, H. E. (1971). Türk’ün Ateşle İmtihanı. İstanbul.
 2. Akyüz, Y. (1978). Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri (1839-1950). Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 3. Akyüz, Y. (1980). Öğretmen Örgütlenmesi (Türkiye, Fransa, İsviçre’de ve Uluslararası Düzeyde). Ankara.
 4. Akyüz, Y. (1988). Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu (1919- 1922). Ankara.
 5. Akyüz, Y. (2012). Türk Eğitim Tarihi (M.Ö.1000-M.S.2012). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 6. Arabacı, C. (1991). Milli Mücadele Dönemi Konya Öğretmenleri. Konya.
 7. Basgöz, İ., & Wilson H. (1968). Türkiye Cumhuriyetinde Eğitim ve Atatürk. Ankara: Dost.
 8. Coşar, Ö. S. (1963). Millî Mücadele Basını. İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yay.
 9. Duman, T. (1991). Türkiye’de Orta Öğretime Öğretmen Yetiştirme (Tarihi Gelişim). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 10. Ergün, M. (1982). Atatürk Devri Türk Eğitimi. Ankara: D.T.C. Fakültesi Yayınları.
 11. Gevgili, A. (1983). Türkiye Basını Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi. İstanbul: İletişim Yayınları.
 12. Göldaş, İ. (1984). Milli Kurtuluş Savaşında Öğretmenler, İstanbul 1981 İstanbul İlkokul Öğretmenlerinin Grevi (1920). İstanbul.
 13. Kamil, S. (1986). Manisa ve Yöresinde İşgal Alıcıları. Ankara.
 14. Karaosmanoğlu, Y. K. (1981). Ergenekon Millî Mücadele Yazıları. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 15. Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, “Kavramalar, İlkeler ve Teknikler”. Ankara.
 16. Koloğlu, O. (1993). Türk Basını Kuva-yı Milliye’den Günümüze. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 17. Önder, M. (1991). Milli Mücadele’nin Gazetesi Hâkimiyet-i Milliye Nasıl Çıkarıldı? Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 7(20).
 18. Öztoprak, İ. (1981). Kurtuluş Savaşı’nda Türk Basını. Ankara: Türkiye İş Bankası Yay.
 19. Öztürk, C. (1996). Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası. Ankara.
 20. Sarıhan, Z. (2009). 1921 Maarif Kongresi. Ankara: MEB Yayınları.
 21. Topuz, H. (2003). II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 22. Unat, F. R. (1964). Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış. Ankara.
 23. Hakimiyet-i Milliye Gazetesi
 24. Açıksöz Gazetesi
 25. İrade-i Milliye Gazetesi
 26. Peyam-ı Sabah Gazetesi
 27. İstiklal Gazetesi
 28. Karagöz Dergisi
 29. Muallimler Mecmuası